Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności danych osobowych (dalej – Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które sieć salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE mająca domenę https://p-de-p.pl, może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z sieci witryn salonów kosmetycznych, programów i produktów salonów kosmetycznych.

Określenie warunków

1.1. W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja witryny sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE” (zwana dalej Administracją witryny) to pracownicy upoważnieni do zarządzania witryną i działający w imieniu sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE, którzy organizują i/ lub przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, a także czynności (operacje) wykonywane z  danymi osobowymi.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio pewnej lub wybranej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowa dla spełnienia przez Operatora lub inną osobę mającą dostęp do danych osobowych wymogu niedopuszczenia do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub zaistnienia innej podstawy prawnej.

1.1.5.  „Użytkownik sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE” (dalej – Użytkownik) to osoba, która ma dostęp do Witryny za pośrednictwem Internetu i korzysta z Witryny sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

1.1.6.  „Cookies” to niewielka część danych wysyłana przez serwer WWW i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w zapytaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny.

1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.

Ogólne założenia 

2.1. Korzystanie przez Użytkownika ze strony sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE. Salon kosmetyczny nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może przejść poprzez linki dostępne na stronie sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika sieci salonów PIED-DE-POULE.

PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki administracji strony internetowej sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE w zakresie nieujawniania i zapewnienia ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik musi przekazać administracji strony internetowej na żądanie podczas rejestracji na stronie internetowej lub zapisywaniu na usługi w salonie kosmetycznym.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki Prywatności podaje Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej sieci salonów PIED-DE-POULE w sekcji „Złożenie wniosku” i zawiera następujące informacje :

 3.2.1.  nazwisko, imię Użytkownika;

 3.2.2.  numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

 3.2.3.  adres e-mail.

3.3. Sieć salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE chroni Dane, które są automatycznie przesyłane w procesie przeglądania bloków reklamowych i odwiedzania stron, na których zainstalowany jest systemowy skrypt statystyczny („piksel”):

Adres IP;

informacje z plików cookie;

informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do wyświetlania reklam);

czas dostępu;

adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;

strona odsyłająca (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do części witryny PIED-DE-POULE, które wymagają autoryzacji.

3.3.2. Sieć salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE gromadzi statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, a także do kontroli legalności dokonanych płatności finansowych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) są bezpiecznie przechowywane i nie podlegają dystrybucji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach  5.2.  oraz 5.3.  niniejszej Polityki Prywatności.

CELE ZBIERANIA OSOBISTYCH INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

4.1. Dane osobowe Użytkownika Administracja strony sieci salonów piękności PIED-DE-POULE może wykorzystać w następujących celach::

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie sieci salonów PIED-DE-POULE w celu umówienia się na usługę i/ lub obsługę zdalną w salonie PIED-DE-POULE.

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów strony internetowej sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

4.1.3. Nawiązanie z Użytkownikiem kontaktu, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania ze Strony sieci salonów piękności «PIED-DE-POULE», świadczenia usług, praca z zapytaniami i zgłoszenia Użytkownika.

 4.1.4. Ustalenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

 4.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

 4.1.6. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

 4.1.7. Udostępnianie Użytkownikowi za jego zgodą aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, zawsze zgodnie z prawem, zwłaszcza w ramach systemów informatycznych dla danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez stosowania takich narzędzi.

5.2. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Serwisu informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.3. Administracja serwisu podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.4. Administracja serwisu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapobieżeniu stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym przez utratę lub ujawnienie danych osobowych Użytkownika.

OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.1. Podawania informacji dot. danych osobowych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE.

6.1.2. Aktualizowania i uzupełniania podanych informacji w zakresie danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja serwisu jest zobowiązana do:

6.2.1. Korzystania z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.2. Zapewnienia, że ​​informacje poufne są utrzymywane w tajemnicy, nie mogą być ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także sprzedawane, wymieniane, publikowane lub ujawniane w inne możliwe sposoby za wyjątkiem punktów 5.2. i 5.3.  niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.3. Podejmowania działań mających na celu ochronę poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną wobec ochrony podobnych informacji w obowiązującym obrocie biznesowym.

6.2.4. Zablokowania danych osobowych dotyczących danego Użytkownika w momencie zwrócenia się z taką prośbą przez Użytkownika, jego ustawowego pełnomocnika bądź organ uprawniony do ochrony praw podmiotów danych osobowych na okres kontroli w razie wykrycia nieprawdziwych danych osobowych bądź niezgodnych z prawem działań.

OBOWIĄZKI STRON

7.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, jest odpowiedzialna za straty poniesione przez Użytkownika z powodu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zgodnie z prawem Ukrainy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w punktach 5.2., 5.3. i 7.2.  niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli te poufne informacje:

7.2.1. Stały się własnością publiczną do czasu ich utraty lub ujawnienia.

7.2.2. Zostały pozyskane od osoby trzeciej odebrany przed pozyskaniem ich przez Administrację Witryny.

7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed złożeniem pozwu w sporach wynikających z relacji pomiędzy Użytkownikiem sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE a Administracją serwisu należy złożyć reklamację (pisemną propozycję polubownego rozwiązania sporu).

 8.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania informuje wnioskodawcę na piśmie o wynikach jej rozpatrzenia.

 8.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

 8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Ukrainy.

DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie internetowej sieci salonów kosmetycznych PIED-DE-POULE, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować do sekcji serwisu Salony Urody PIED-DE-POULE.

9.4. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się na stronie www.  adres sklepu

Zaktualizowano 1 sierpnia 2016 r.

More:
Umów się